U bent hier >> Adviezen en Brieven Seniorenraad

Adviezen & brieven Seniorenraad

Tot 31 december 2023 heeft de Senioren Raad in totaal 150 gevraagde en ongevraagde adviezen gegeven. Ter wille van de actualiteit worden hier alleen de meest recent uitgebrachte nota’s  weergegeven.

240104 Reactie SRSV_Nota transformatie WMO

Vraag aan wethouders Polman en van Vliet

230816 Advies Transformatie Wmo 

Advies aan de Adviesraad Sociaal Domein 

230606 Advies Peilnotitie-Woonvisie-2023-2030-versie-5-0

Advies aan het College van B&W en Raadsleden van Stichtse Vecht.

Politieke avond Studio Idee op 25 mei 2023

SRSV als één van de sprekers die avond. Info over de avond zie uitnodiging …

2023 ADVIEZEN VAN DE SENIORENRAAD

De ervaring leert dat adviseren in een stadium waarin de nota of visie zijn conceptversie heeft bereikt veel minder effect sorteert dan adviseren in het begin van het stadium van ontwikkelen. Vanaf midden 2022 nodigt de gemeente of andere organisatie ons uit om in de beginfase aan tafel te zitten. Zo hebben wij onze inbreng kunnen leveren bij de het samenstellen van het Lokaal Sportakkoord, ontwikkeling van de Omgevingsvisie en de Woonzorgvisie en vanaf mei 2023 het Uitvoeringsprogramma van de Woonzorgvisie. Onze manier van werken is in de loop van de tijd veranderd: wij hebben geïnvesteerd in onze contacten en praten regelmatig met organisaties en wethouders. Zo beïnvloeden we elkaar en trekken we samen op. Daarnaast maken we gebruik van ‘gemeenschapskracht’. Overal en elders staan personen of groepen op die zich achter onze ideeën scharen en op die manier een bijdrage leveren. De Adviesraad Sociaal Domein consulteert zijn netwerkgroepen alvorens een advies aan B&W te geven.

220617 Advies Inkoop Huishoudelijke hulp

Advies aan de Adviesraad Sociaal Domein

210902 Brief aan Lokale Politiek

Verkiezingen maart 2022 – Aandachtspunten politieke partijen

210428 Advies Sport- en beweegnota Stichtse Vecht

Advies aan de Adviesraad Sociaal domein 

210127 Advies Nota minima- en schuldhulpverleningsbeleid

Advies aan de Adviesraad Sociaal domein 

200620 De Droom van de Seniorenraad Stichtse Vecht

Interview door RTV Stichtse Vecht

200620 Inspreken nota integraal beleidskader sociaal domein 

Tijdens Raadsvergadering Stichtse Vecht

200512 Inspreken Seniorenraad Integraalbeleidskader

Tijdens Raadsvergadering Stichtse Vecht

200428 Advies Strategische Koers Dorpshuizenbeleid

Advies aan de Adviesraad Sociaal domein 

200405 Advies Vastgoednota

Advies aan de Adviesraad Sociaal domein 

200227 Advies Integraal beleidskader sociaal domein

Advies aan de Adviesraad Sociaal domein 

200109 Reactie Seniorenraad SV en Lokaal Sportakkoord

Uitleg positieve gezondheid in relatie tot sport en bewegen

191214 Interview op RTVSV Sportakkoord 

Uitleg positieve gezondheid in relatie tot sport en bewegen

191129 Reactie SRSV – Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen

Aan Kwaliteitswerkgroep ouderen KetenzorgNu

191128 Demografisch overzicht

Gepresenteerd tijdens het symposium Ouder worden in SV: Wonen en Zorg 

 

190911 Reactie SRSV enquête Welzijn SV

Naar aanleiding van het jaarverslag informatief huisbezoek Stichtse Vecht

190306 Advies actualisatie woonvisie 

Advies aan de Adviesraad Sociaal domein 

De nota’s tussen 22 mei 2013 en 21 februari 2019 zijn ter wille van de actualiteit niet verder uitgeschreven.
Een overzicht vindt u hier.