Foto: Bert van Rossum

U bent hier >> Nieuws

1 maart 2024

Met ingang van 1 maart 2024 draagt Irmgard Michielsen haar voorzitterschap over. Zij is sinds juni 2019 verbonden aan de Seniorenraad Stichtse Vecht en vanaf februari 2020 voorzitter. In die periode heeft zij zich met hart en ziel ingezet om de Seniorenraad verdere bekendheid te geven. Een belangrijke bijdrage van haar was het maken en verstevigen van contacten en verbindingen leggen. Zo verschafte ze de SRSV een groot netwerk. Met haar enthousiasme en vasthoudendheid was ze de motor van de club. Onder haar leiding heeft de Seniorenraad een ontwikkeling doorgemaakt van “luis in de pels” tot steun en vraagbaak voor allen die zich in Stichtse Vecht met senioren bezig houden. We zullen haar missen. Zelf zegt ze: ‘Ik ben blij dat ik kan terugkijken op een goede en productieve samenwerking van ons team. Blij ook dat de ketenaanpak valpreventie in onze gemeente een vergevorderd stadium heeft bereikt en blij met de goede samenwerking met de landelijke seniorencoalitie. Samen met hen kunnen wij de inwoners van Stichtse Vecht verder bewust maken hoe zij zich kunnen voorbereiden op ouder worden nu de voorzieningen alleen maar minder worden’.


Haar voorzitterschap wordt overgenomen door Jaap Velzel. Jaap, ervaren bestuurder, recent gepensioneerd, woont al 31 jaar in de gemeente Stichtse Vecht en heeft een lange carrière gehad in de publieke sector waarbij hij actief was op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau. Zijn passie ligt dan ook bij de publieke zaak en bij de zorg voor de medemens. Met de komst van Jaap draagt Irmgard met een gerust hart haar voorzitterschap over. Zijn kennis van het sociaal domein en zijn passie voor de goede zaak stellen hem, samen met zijn goede communicatieve vaardigheden en vermogen tot samenwerken, in staat om permanent naar nieuwe wegen en werkwijzen te zoeken om de belangen en het welzijn van senioren in heel Stichtse Vecht zo goed mogelijk te behartigen.

 

Irmgard wenst Jaap veel succes!

7 januari 2024

Het Loenens Nieuws doet in de editie van januari uitgebreid verslag over onze informatiebijeenkomst op 14 december 2023 met de titel ‘Zorg voor minder Zorg’ in het natuur- en gezondheidcentrum in Maarssen. Zie hier op pagina 9 in de editie van januari …

2 december 2023

Interview door RTV Stichtse Vecht
Wat doet de seniorenraad voor ons?

Stichtse Vecht vergrijst in rap tempo. Daar moet slim op ingespeeld worden. Onder meer met mantelzorg, woonvormen en woningaanpassingen. Maar ook met cursussen valpreventie. 

30 maart 2023

Onze Nieuwsflits is verzonden.
Het succes van onze Lente-borrel.

4 december 2022

Onze Nieuwsflits is verzonden. Lees verder …

7 juni 2022

In Stichtse Vecht is een nieuwe vereniging opgericht voor jongsenioren de Vechtse Plussers genaamd. De Seniorenraad heeft met veel enthousiasme haar medewerking verleend aan het tot stand komen van deze Vechtse Plussers en sinds 1 juni 2022 is de oprichting nu een feit. U kunt er meer over lezen op www.Vechtseplussers.nl De vereniging biedt u een netwerk waarin de leden kennis meenemen die gedeeld en gebruikt kan worden. U kunt u aanmelden door een mail te sturen naar info@vechtseplussers.nl Bezoek de website en kom een keer kijken. Wie weet ontmoet u bekenden.

20 december 2021

Vanaf nu delen wij nieuws op onze socials. U vindt ze in de bovenste blauwe balk van onze website. Leuk als u ons wilt volgen. Het voordeel van volger zijn, is dat onze berichten vanzelf naar u toekomen.

9 augustus 2021

Wat weet u van positieve gezondheid?
En op welke wijze kunt u die positief beïnvloeden?
Zie:

9 juni 2021

De Contactcirkel van het Rode Kruis
 
GOEDEMORGEN …………………WIE MERKT HET, ALS ER IETS MET U AAN DE HAND IS?
Hoe werkt de Contactcirkel?
Als u deelnemer wordt van de cirkel, hoort u bij een groepje mensen, dat op elkaar let.
Elke dag neemt dezelfde persoon kort telefonisch contact met u op om te informeren of het goed met u gaat.
Als er niet wordt gereageerd alarmeert de cirkel iemand uit uw omgeving
– een goede buur of familielid – die dan een kijkje bij u komt nemen.
U wordt niet zomaar vergeten.
Dat geeft een veilig gevoel.
De Contactcirkel
• Is er voor alleenwonenden en alleenwonende ouderen.
• Zorgt elke ochtend voor een contact tussen 8.30 en 9.00 uur
• Is kosteloos
Wilt u informatie?
Wilt u zich aanmelden?
Kent u iemand met interesse?
Zo ja: neem dan contact op met:
Suzan Pijls : spijls@redcross.nl

15 februari 2021

Al tekenend samen een stad ontdekken? Dat kan met I draw tekentours.
De I draw tekentours zijn ‘mooi-weer-events.’ Daarom zijn de tours vanaf 1 april 2021 weer te boeken. Zet een reminder in je agenda om op 1 april deze site te checken voor de beschikbaarheid. Samen met anderen wandelen, je laten verwonderen en creatief bezig zijn met een voorjaars zonnetje!

10 oktober 2020

Bent u voldoende in beweging? Hoeveel beweging hebben we per dag eigenlijk nodig? U leest het in de beweegrichtlijnen. Zie hier.

20 juni 2020

Bewegen of sporten voor senioren in Stichtse Vecht . . . Wat vindt u ervan? Voldoende bewegen is voor iedereen van belang. Voor senioren is het extra belangrijk. Bij te weinig beweging gaat de algehele conditie achteruit. En dat is een groter probleem dan ouderdom zelf. In allerlei opzichten wordt het functioneren van senioren moeizamer. Zij kunnen minder ver lopen. Ze zijn minder stabiel en de kans op vallen is groter. Daarom staat sporten en bewegen voor senioren hoog op de agenda van de Seniorenraad Stichtse Vecht. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen, goede en minder goede. Heeft u tips voor (mede)senioren? Botst u op tegen knelpunten? Heeft u aandachtspunten voor ons? Laat het ons weten! Wij zijn bereikbaar via info@seniorenraadsv.nl of 0346-794049

19 juni 2020

Beter bereikbaar
Het is voor ons als Seniorenraad Stichtse Vecht van groot belang om goed bereikbaar te zijn, in het bijzonder voor senioren uit onze gemeente. Daarom kunt u vanaf nu niet alleen per e-mail maar ook telefonisch contact met ons opnemen.
Wilt u een ervaring, knelpunt of klacht delen? Heeft u een tip? We horen het graag!
Als we bijzondere signalen of veel berichten over hetzelfde onderwerp ontvangen, zetten we ze op onze agenda.
U kunt ons bereiken via info@seniorenraadsv.nl.
Of uw boodschap inspreken op 0346-794049.
Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld.

1 februari 2020

Afscheid . . .
Na acht intensieve jaren neemt Jan Onnes afscheid van de Seniorenraad Stichtse Vecht. Hij heeft met veel passie zijn talenten ingezet voor het welzijn en de belangen van senioren in Stichtse Vecht. Jan is een echte verbinder, het lukt hem vaak om op het juiste moment, de juiste mensen samen om de tafel te krijgen. Jan is trouw aan de mensen om hem heen, en aan zichzelf. Jan is creatief, en kiest voor originele invalshoeken en oplossingsrichtingen. Hij is ook een doorzetter. Als Jan iets voor ogen heeft, gaat hij door en door en door. Jan heeft veel betekend voor de Seniorenraad, dank zij hem wordt er inmiddels op veel fronten rekening gehouden met de specifieke noden, belangen en wensen van senioren in Stichtse Vecht. Als Seniorenraad SV zullen we hem missen.

en een nieuwe voorzitter. 
Vol vertrouwen gaat de Seniorenraad verder onder leiding van onze nieuwe voorzitter Irmgard Michielsen. Als team maken we daarbij graag gebruik van de paden die Jan heeft geëffend. Tegelijkertijd zoeken we permanent naar nieuwe wegen en werkwijzen om de belangen en het welzijn van senioren in heel Stichtse Vecht zo goed mogelijk te behartigen.


SRSV-voorzitters
Komende en gaande voorzitter Seniorenraad Stichtse Vecht

17 november 2018

Commentaar op nota Positief Gezondheidsbeleid
Het idee over gezondheid kantelt. Internationaal is gezocht naar een nieuwe definitie omdat volgens de oude van de World Health Organisation uit 1948 bijna niemand gezond is. We zien gezondheid anno 2018 als het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Dat vraagt om een brede, integrale aanpak, om een zogenoemde positieve gezondheidszorg. De nota Positief gezondheidsbeleid beschrijft getalsmatig de huidige gezondheidssituatie van de inwoners van Stichtse Vecht en formuleert een ambitie ten aanzien van de verbeteringen voor de komende vier jaar. De basisgedachte is dat door adequate preventie mensen langer in goede gezondheid kunnen leven en zorgkosten kunnen worden beperkt.
Om die doelen te bereiken is er naar de mening van de SRsv een veel gerichtere aanpak nodig dan in de nota wordt beschreven. Preventie vraagt om een eigen gezicht en om gerichte publiekvoorlichting over gezondheidsthema’s. Preventie vraagt ook om een wijkgerichte aanpak op maat. Hoewel Stichtse Vecht als geheel niet afwijkt van de landelijke gemiddelden, zijn er in deze gemeente wijken met verontrustende cijfers. Bijvoorbeeld als het gaat om overgewicht, angststoornissen en depressieve klachten. De SRsv vindt dat de gemeente ten onrechte niet de medewerking van de zorgverzekeraars zoekt. Evenals de Adviesraad Sociaal Domein is de SRsv van mening dat de gepresenteerde versie van deze nota een onvoldoende behoort te krijgen.
Lees hier het complete advies … SRsv Commentaar op nota Positief Gezondheidsbeleid

6 november 2018

Plan van aanpak voor ouderen die langer thuis willen wonen
Minister De Jonge van VWS realiseert zich dat er tal van belemmeringen zijn voor langer thuis wonen van ouderen en komt met een programma van stimuleringsmaatregelen. Het gaat om betere afstemming tussen gemeenten en zorgverzekeraars, de ontwikkeling van e-health en thuiszorgtechnologie, betere gegevensuitwisseling van cliënten met artsen en anderen, meer specialisten ouderengeneeskunde. Er komt een stimuleringsregeling voor nieuwe woon(zorg) vormen). Het zou goed zijn als de gemeente en andere partijen in onze gemeente van deze mogelijkheden gebruik gaan maken.
Meer lezen … Minister presenteert plan langer thuis wonen – Zorgvisie

23 oktober 2018

Aandachtspunten inzake nota Maatschappelijke Opvang en Begeleid Wonen
De gemeente moet in de komende jaren enkele tientallen mensen huisvesten en opvangen met een zeer diverse problematiek, die raakpunten heeft met de GGZ. Daarbij wordt naar de mening van de SR een te sterke wissel getrokken op de “sociale cohesie” in de wijk. Het is zeer de vraag of daar al voldoende draagvlak is. De SRsv adviseert om de bestaande GGZ-instellingen goed bij de opvang te betrekken en een taak te geven in de monitoring. Dit om te voorkomen dat mensen die zich moeilijk zelfstandig kunnen redden, stuurloos raken.
Lees hier het complete advies … SRsv Reactie op de notitie Lokale Kaders en aandachtspunten voor Maatschappelijke opvang en begeleid Wonen

18 augustus 2018

Reactie op Evaluatie van nota Sociaal Domein en nota Ouderen
De SR acht het een goede zaak dat deze uitvoerige evaluatie is opgesteld omdat het zichtbaar maakt wat is gedaan en ook waar de uitvoering van voornemens heeft gehaperd. Dat geeft aanknopingspunten voor een betere aanpak in de toekomst. Tevens geeft het inzichten over thema´s die in de tussentijd zijn opgekomen en aan het beleidspakket zouden moeten worden toegevoegd.
Met betrekking tot het Sociale Domein zullen wij ons in deze reactie beperken tot een vraag over de SWT’s. Voor het overige zullen wij ingaan op de evaluatie van de Nota Ouderen.

Sociaal Domein

De SRsv is kritisch gestemd over het functioneren en de zichtbaarheid van de Sociale Wijkteams (SWT’s) in het bijzonder over de aansluiting bij het sociale netwerk in de verschillende kernen. Een andere zorg betreft de aansluiting bij het “medisch domein” nu de wijkverpleegkundige geen deel meer uitmaakt van de SWT’s.

Nota Ouderen
De SRsv constateert dat er vorderingen zijn gemaakt rond de aandacht voor mantelzorgers en mensen met dementie, bijvoorbeeld door het initiatief een dementie vriendelijke gemeente. Daar staat tegenover dat veel van de actiepunten in de Nota Ouderen 2016-2018 niet of onvolledig zijn uitgevoerd. Er staat bijvoorbeeld in dat er verbinding en samenwerking tot stand moet komen tussen de verschillende actoren die bij de zorg voor ouderen zijn betrokken, maar het is niet voldoende om wenselijkheden uit te spreken. De SRsv heeft voorgesteld om een Zorgberaad in te stellen, waarin alle organisaties die betrokken zijn bij de zorg en het welzijn van de inwoners vertegenwoordigd zijn. Met een thematisch georganiseerd regulier overleg kunnen knelpunten gezamenlijk benoemd en aangepakt worden. Er zijn echter naar de mening van de SRsv onvoldoende concrete stappen gezet of afspraken gemaakt. De gemeente maakt de regierol die zij in deze heeft nog niet waar en stelt zich niet duidelijk genoeg op. Het blijft bij fragmentarische contacten zonder structuur.
Bovendien is de SRsv van mening dat er een nieuwe Nota Ouderen moet komen met een langere tijdshorizon.
Lees hier het complete advies … SRsv Reactie op Evaluatie Sociaal Domein en Nota Ouderen

Het Loenens Nieuws doet in de editie van januari uitgebreid verslag over onze informatiebijeenkomst op 14 december 2023 met de titel ‘Zorg voor minder Zorg’ in het natuur- en gezondheidcentrum in Maarssen. Zie hier op pagina 9 in de editie van januari …