U bent hier >> Doelstelling & Werkwijze

Doelstelling en werkwijze

De statuten van de Stichting Senioren Raad Stichtse Vecht vermelden als doel:

Een bijdrage leveren aan het voorzien in de bijzondere behoeften en belangen van de oudere bewoners van Stichtse Vecht.

De Seniorenraad Stichtse Vecht pleit voor een integrale benadering bij beleid en aanpak van de huidige en de toekomstige problematiek waarmee senioren te maken krijgen. Een langetermijnvisie is in deze essentieel. Het belang van jongeren – de toekomstige ouderen! – kan in een dergelijk beleid meegenomen worden.
Als uitgangspunt voor ons werk nemen we vanaf 2020 Positieve Gezondheidszorg. Daarmee hebben we een kader waaraan we kunnen toetsen wat senioren nodig hebben en welke rol wij als Seniorenraad SV daarin kunnen spelen.

 

Gebiedsgericht werken
De Seniorenraad SV realiseert zich dat de eigen identiteit van de verschillende kernen en wijken vraagt om een eigen aanpak. Dit past ook naadloos in het huidige denken over burgerparticipatie. Sociale cohesie is een belangrijk element bij diverse woonconcepten waarbij omzien naar elkaar kan zorgen voor langer zelfstandig wonen. De Seniorenraad SV wil zich bovendien sterk maken voor een optimale informatievoorziening voor senioren. 

Advisering
In Stichtse Vecht heeft de Adviesraad Sociaal Domein een formele adviesrol naar burgemeester & wethouders. Deze raad laat zich bijstaan door een aantal netwerkgroepen, die een speciale invalshoek vertegenwoordigen. De Seniorenraad is een van die netwerkgroepen. Als u vragen of suggesties heeft, horen we het graag! Dat is ook het geval als u overweegt om onze gelederen te komen versterken. U kunt u ons bereiken via info@seniorenraadsv.nl 

Contacten

Weten wat er leeft en goede informatie is van essentieel belang voor de Seniorenraad SV. Daarom volgen we landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen en initiatieven. En daarom onderhouden we contacten met de gemeente, dienstverlenende instanties, cliëntenraden van instellingen die werken voor senioren, ouderenbonden, maatschappelijke organisaties, wijk- en dorpsraden en medische en sociale professionals. De Seniorenraad Stichtse Vecht vergadert circa tien keer per jaar en heeft wekelijks een OBA (Ontmoeten, Bijpraten en Afstemmen). 

 

Contact met Seniorenraad SV
Als u vragen of suggesties heeft, horen we het graag! U kunt u ons bereiken via 0346-794049 of info@seniorenraadsv.nl